top of page


 

Voorwaarden Bedriegertjes Rally 2023


1. Bij het organiseren van de Bedriegertjes Rally 2023 wordt door de leden van de Tafelronde 104
Rheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. 
Deelname aan de Bedriegertjes Rally 2023

geschiedt evenwel geheel voor eigen risico van de deelnemer.

De Tafelronde 104 Rheden is niet aansprakelijk voor eventuele schade (direct noch indirect), verliezen of

andere gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit deelname aan de Bedriegertjes Rally 2023.

In de familieklasse dient steeds zowel de rijder als de navigator meerderjarig te zijn.


2. Door ondertekening van deze verklaring vrijwaren de deelnemers de Tafelronde 104 Rheden en
de overige officials voor de onder ad 1 genoemde aansprakelijkheid.


3. De Bedriegertjes Rally 2023 is uitdrukkelijk geen snelheidsrally of andersoortige racewedstrijd.
Het is een puzzelrit die per auto op de openbare weg wordt verreden. Tafelronde 104 Rheden is
op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade aan personen en/of bezittingen en/of
eigendommen van de deelnemers of derden.


4. Deelnemers aan de Bedriegertjes Rally 2023 zijn zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van
(adequate) verzekeringen. Door ondertekening van deze verklaring verklaren de deelnemers dat:
(i) de deelnemende auto tijdens de Bedriegertjes Rally 2023 ten minste WA verzekerd is;
(ii) de deelnemende auto tijdens de Bedriegertjes Rally 2023 een geldige APK heeft en;
(iii) de bestuurder beschikt over een geldig rijbewijs.
Onverminderd het voorgaande, adviseert de organisatie van de Bedriegertjes Rally 2023 het
afsluiten van de volgende verzekeringen: een (ongevallen) inzittendenverzekering en een
persoonlijke WA-verzekering naast de wettelijke verplichte WAM- verzekering voor het voertuig
af te sluiten.


5. Deelnemers dienen zich strikt te houden aan de ter plaatse geldende verkeersregels en maximum
snelheden en dienen zich ten allen tijde verantwoordelijk en voorzichtig te gedragen. Indien de
Bedriegertjes Rally 2023 route-aanwijzingen zou bevatten die in de praktijk in strijd blijken met
de geldende verkeersregels (bijvoorbeeld bij een inrijdverbod), dienen de geldende
verkeersregels ten allen tijden nageleefd te worden. Eventuele overtredingen zijn voor eigen
rekening en risico van de deelnemers. Tijdens de rit onthouden de chauffeurs zich
vanzelfsprekend van alcoholconsumptie en/of drugsgebruik en/of het gebruik van medicijnen
die invloed kunnen hebben op de rijvaardigheid.


6. Het inschrijfgeld voorziet in een startbewijs en ontvangst, borrel en lunch. Bij inschrijving voor
de Bedriegertjes Rally 2023 is het inschrijfgeld integraal verschuldigd, zonder mogelijkheid van
restitutie (behoudens het bepaalde onder ad 9). Afmelding voor de Bedriegertjes Rally 2023
geschiedt schriftelijk via e-mailadres contact@bedriegertjesrally.nl.


7. De organisatie van de Bedriegertjes Rally 2023 (Rally Commissie, Dagelijks Bestuur en/of
Stichtingsbestuur) behoudt zich het recht voor om deelnemers te diskwalificeren in geval van
onveilig en/of onverantwoordelijk (weg)gedrag. In een dergelijk geval moet de persoon of
moeten de personen in kwestie hun deelname aan de Bedriegertjes Rally 2023 en de daarbij
horende activiteiten direct staken, waarna geen recht op restitutie van het inschrijfgeld bestaat.


8. De uitslag van de jury van Bedriegertjes Rally 2023 is bindend. Hierover wordt achteraf,
behoudens bijzondere omstandigheden (te beoordelen door de jury van de Bedriegertjes Rally
2022), niet gecorrespondeerd.


9. In geval van gewichtige omstandigheden of overmacht kan de organisatie van de Bedriegertjes
Rally 2023 besluiten tot annulering van de Bedriegertjes Rally 2023. De deelnemer zal hiervan
direct, onder opgaaf van redenen, op de hoogte worden gesteld. De tot annulering gemaakte
kosten zullen worden voldaan uit het inschrijfgeld. Het restant zal worden gerestitueerd aan de
deelnemer. Van gewichtige omstandigheden of overmacht is onder meer – doch niet uitsluitend –
sprake in de volgende gevallen:
• het overlijden van een van de leden en/of deelnemers;
• invloeden van buitenaf verstaan die het houden van de Bedriegertjes Rally 2023 onmogelijk
maken zoals: natuurrampen, oorlogshandelingen, terrorisme en politieke onrusten, alsmede
weeromstandigheden van dien aard dat het volgens officiële instanties (zoals KNMI, ANWB)
niet verantwoord is deel te nemen aan het verkeer, onder meer bij code oranje en rood van
Meteoalarm waartoe een officiële waarschuwing wordt afgegeven;
• andere omstandigheden die het de organisatie onmogelijk maakt de Bedriegertjes Rally 2023
op een veilige manier te laten plaatsvinden.


10. De aansprakelijkheid van de organisatie van de Bedriegertjes Rally 2023 is in alle gevallen
beperkt tot de hoogte van het daadwerkelijk door een verzekeraar aan de organisatie van de
Bedriegertjes Rally 2023 uitgekeerd bedrag. De vergoeding kan echter nooit meer bedragen dan
ten hoogste eenmaal het inschrijfgeld.


11. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de commissie Bedriegertjes Rally 2023.

bottom of page